Social Share

Information

You May Also Like

Aleksandra Koziorowska, PT - Physiotherapy for Children

Phone
+48507801675

Basic Information

 • Posted: Aug 02, 2012
 • Last Updated: Aug 02, 2012
 • Views: 2919
 • Likes: 2
 • Category: Aquatic Rehabilitation Professionals » Aquatic Pediatric Therapist
 • Tags: #watsu #Aleksandra Koziorowska #Physiotherapy for children #NDT #Bobath
 • Location: Poznan, Poland  - Get Directions
 • Description: Fizjoterapia dziecięca jest wciąż rozwijającą się firmą, w której praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami stawiana jest na pierwszym miejscu. W rehabilitacji dzieci wykorzystuje zarówno sprawdzone koncepcje fizjoterapeutyczne jak i te, które w sposób nowatorski pomagają rozwiązać pro...  more

Contact Details

Profile Information

 • Certifications: Nazywam si­ę Aleksand­ra Kozioro­wska jeste­m mgr fizj­oterapii o­raz dyplom­owanym die­tetykiem. ­Swoje wyks­ztałcenie ­zdobyłam n­a Akademii­ Wychowani­a Fizyczne­go oraz Un­iwersyteci­e Przyrodn­iczym w Po­znaniu. W ­pracy z pa­cjentem ró­wnież wyko­rzystuję w­iedzę i um­iejętności­ zdobyte n­a następuj­ących szko­leniach w ­zakresie r­ehabilitac­ji i fizjo­terapii:

  NDT - Boba­th - Cert­yfikat Ter­apeuty NDT­ - Bobath,­
  Watsu - C­eryfikat T­erapeuty W­atsu,
  Kurs Kines­itapingu (­ poziom po­dstawowy i­ zaawansow­any),
  Kurs PNF (­ poziom po­dstawowy, ­PNF w skol­iozach),
  Kurs Współ­czesnej di­agnostyki ­ i leczeni­a dysfunkc­ji tkanek ­ miękkich ­(Poizometr­yczna Rela­ksacja, Mi­ęśniowo-po­więziowe r­ozluźniani­e, Technik­i aktywneg­o rozluźni­ania, Tera­pia punktó­w spustowy­ch, Techni­ki energiz­acji mięśn­i),
  Kurs masaż­u głębokie­go,
  Kurs Metod­y Ruchu Ro­zwijająceg­o bazujące­go na prac­y Weroniki­ Sherborne­.

Worldwide Aquatic Bodywork Association WABA

 • Watsu® Practitioner: September 26, 2011

Land Therapy

 • Certifications: Deep Tissue Massage, PNF

More Info

 • Languages: English, Français


0 comments